බයිලා එපා ඔන්න....

Wednesday, January 26, 2011නෑ කිව්වට....
 බෑ කිව්වට....
එපා කිව්වට....


අතාරින්න හිතෙන්නේ නෑමයි මගෙ........
යන්න දෙන්නේ නෑමයි මගෙ......
         
හරි අමාරැවෙන් හොයාගත්ත,
මගේ පුංචි මල් කැකුල.....

1 අදහස්:

  1. පිස්සා පලාමල්ල said...

    ලස්සනක් තියෙනවා ඒකෙත්