බඩුම තමයි...

Tuesday, January 25, 2011

වි

මම උඹ වෙනුවෙන් ගඩොල් කී දාහක් ඇද්දත්,

රත්තරන්,                               
උඹ ගේ හදන්න තෝරගන්නේ වගුරැ බිමක් නම්......


2 අදහස්:

  1. Ss said...

    අලුත් තාක්ෂණයෙන් වගුරු බිම් වලත් ගෙවල් හදන්න පුලුවන්...

  2. Anonymous said...

    වග=රැ බිමක් නම් ගේම ලේසී ගොඩකරා හැදුවා ඉඩම් ගොඩකි‍රී‍මේ මහත්තෙයෙක් අල්ලගත්ත නම් මඩ උනාට වැඩේ ගොඩ් ගොඩ