අනේ මන්දා....

Monday, January 24, 2011
නෑ... කරන්නේ නෑමයි කියලා හිතුවට
උඹේ ඔය ආත්මය ලඟ ඉඳගෙන
කරන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියලා,
කියලා දීපංකෝ මට.....

රේ......
1 අදහස්:

  1. Anonymous said...

    එහෙම ආදරයක් ලඟ අහපු ප්‍රශ්ණය වැරදි නෑ