අබ්ලික් මාලිමාව

Thursday, March 10, 2011මාගේ මාලිමාව නුඹම විය...

ඒ මාලිමාවට උතුර සොයා ගත නොහැකි බව නොදැන සිටියෙමි...


3 අදහස්:

 1. Anonymous said...

  මගේ..
  මාලිමාව නුඹම විය...
  ආරම්භය කියා දි..
  අවසානයෙහි අතරමං කර දැමු...

 2. පිණිබිඳු... said...

  සමහරවිට චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් උඩද දන්නෑ ඔයා ඉන්නෙ.

 3. රොබින් said...

  @නිම්ශා

  ස්තූතියි


  @පිණිබිඳු...

  :) අනේ මන්දා...

  ස්තූතියි